Tư vấn tái cấu trúc
   Tái cấu trúc vốn
   Tối đa hóa chi phí vốn
   Thiết lập hệ thống KSNB
   Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tổng quan về tái cấu trúc doanh nghiệp
10.04.2012

Tổng quan về tái cấu trúc doanh nghiệp

Tổng quan về tái cấu trúc doanh nghiệp

Khái niệm và nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình cấu trúc mới nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra trong những điều kiện, hoàn cảnh luôn thay đổi. Mục tiêu chung của tái cấu trúc là đạt được một “thể trạng tốt hơn” cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả dựa trên những nền tảng vê sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sấn có của doanh nghiệp.

Tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm các hoạt động chính sau:

- Điều chỉnh cơ cấu các hoạt động: điều chỉnh cơ cấu các mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động...

- Điều chỉnh cơ cấu tồ chức bộ máy: tái bố từ phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp quản lý, các chức danh...

- Điều chỉnh cơ cấu thể chế: điều chỉnh các cơ chế, chính sách thông qua sự rà soát, thay đồi hợp lý hóa từ các quy trình công việc đến các quy chế, quy định

- Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực: điêu chỉnh cơ cấu đầu tư tạo lập các nguồn lực và tái phân bổ sử dụng các nguồn lực.

Những nội dung thường phải giải quyết khi tái cấu trúc doanh nghiệp:

Tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản: Khảo sát, đánh giá mô hình cấu trúc hiện tại (hợp lý, bất hợp lý . ); Thiết lập mô hình cấu trúc công ty mới; Xác định trách nhiệm quyền hạn của từng phòng ban, mô tả công việc cho từng cá nhân; Xây dựng hệ thống quản lý tổng thế (nội quy, quy định, quy chế, thủ tục, biểu mẫu), Tập huấn triển khai; Vận hành và duy trì vận hành hệ thống quản lý mới,...

Tái cấu trúc doanh nghiệp chuyên sâu: Bao gồm công việc của tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản, cộng thêm: Tái thiết lập chính sách quản trị hành chính, nhân sự chuyên sâu; Tái thiết lập chính sách quản trị chiến lược tiếp thị, kinh doanh; Tái thiết lập chính sách quản trị cung ứng; Tái thiết lập quản trị sản xuất, kỹ thuật; Tái thiết lập chính sách quản trị kế toán, tài chính; Tái thiết lập các chính sách quản trị khác.

Sự cần thiết phải tái cấu trúc doanh nghiệp

Quy mô doanh nghiệp lớn lên nhanh chóng. Nếu những ngày đầu thành lập, mối doanh nghiệp chỉ có từ 10 đến 20 lao động thì đến nay số doanh nghiệp có từ 100 đến hàng nghìn lao động không còn là hiếm. Quy mô về vốn chủ sở hữu cũng tương tự, đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp có số vốn từ 10 tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Phạm vi hoạt động rộng hơn.Nếu những năm trước đây, phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ hoạt động trong địa bàn tỉnh, thành phố, thậm chí là trong một quận, huyện thì dấn nay, một số lượng lớn các doanh nghiệp đã hoạt động trong phạm vi cá nước. Hơn nữa, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp đang vươn ra thị trường thế giới. Xuất nhập kháu trực tiếp, mớ văn phòng đại diện, chi nhánh ớ nước ngoài và dầu tư ra nước ngoài đã và đang là xu thế phát triển mạnh dối với các doanh nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh đa dạng hơn. Nếu như trong những năm đầu, phản lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ - những lĩnh vực rất quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế quốc dân nhưng đòi hỏi vốn đầu tư không lớn - thì đến nay, số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất với những dựa án lớn đã tăng lên đáng kế. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã có mặt trên những 'trận địa' mà chỉ 5 năm trở về trước, đó còn là lĩnh vực độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước như vận tải biển, sản xuất xi măng, thuỷ điện, hàng không, v.v...

Cùng với sự lớn lên về quy mô, mở rộng hơn về phạm vi hoạt động và lĩnh vực kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, uy tín trong kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu... cũng đã được quan tâm.

Những nhân tố mới nêu trên là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đó không phái là đặc thù của nước ta mà là sự thay đối mang tính quy luật trong sự phát triển.

Đến lượt nó, những nhân tố mới nêu trên làm xuất hiện một mâu thuẫn lớn: sự không tương thích giữa cơ chế quản lý của doanh nghiệp với quy mô, phạm vi và những yêu cầu mới. Mâu thuẫn này xuất hiện ở tất cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với những mức độ khác nhau. Một nguyên nhân cơ bản làm nảy sinh mâu thuẫn nêu trên là, phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Vệt Nam được tổ chức, quản lý trong phạm vi gia đình hay còn gọi là phương thức “gia đình trị”. Khi quy mô doanh nghiệp lớn lên, phạm vi hoạt động rộng hơn, khả năng sẵn có trong một gia đình về vốn, kỹ năng quản trị, nhân lực quản lý cao cấp không thế đáp ứng được nữa. Nếu cứ tiếp tục duy trì phương thức 'gia đình trị” trong quản lý doanh nghiệp, hậu quả chắc chắn sẽ xuất hiện là sự đổ vỡ từng bộ phận và dần dần sẽ đỗ vỡ toàn bộ hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Với hậu quả đó, doanh nghiệp càng lớn nhanh về quy mô, mớ rộng nhanh hơn về phạm vi hoạt động thì sự suy yếu, thậm chí dẫn đến phá sản sẽ ngày càng nhanh hơn.

Từ những phân tích trên có thể kết luận rằng, tái cấu trúc doanh nghiệp hay nói cách khác là tổ chức lại doanh nghiệp là một đòi hỏi khách quan dối với tất cả các doanh nghiệp trong những nam sắp tới.

Mục tiêu cơ bản cần đạt được của việc tái cấu trúc doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam là: xã hội hoá công tác quản lý thay thế việc quản trị theo nguyên tắc thuận tiện bằng việc quản trị theo những nguyên lý khoa học. Đó là một cuộc cách mạng không thế làm ngay trong một sớm, một chiều.

Thay đổi tư duy trong quản lý

Tái cấu trúc, với mục tiêu là 'nâng cao thể trạng' của 'hạ tầng cơ sở” doanh nghiệp, bắt buộc phải dựa trên nền tảng của một 'thượng tâng kiến trúc' hoàn hảo. Nếu 'thượng tầng kiến trúc' có quá nhiều bất cập, sai sót, việc củng cố 'hạ tầng cơ sơ' chỉ càng làm cho doanh nghiệp thêm sa lầy. 'Thượng tầng kiến trúc' bao gồm những 'hạng mục' ở 'tầng cao' của doanh nghiệp như triết lý kinh doanh, sứ mệnh, hoài bão, giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức, hành vi, văn hóa doanh nghiệp, các mục tiêu, định hướng chiến lược, chiến lược công ty. Còn hạ tầng cơ sớ là những cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, điều hành, các hoạt động và quá trình, các nguồn lực... Cơ cấu và cơ chế là để phục vụ cho chiến lược. Nếu chiến lược sai, thì dù có cơ cấu, cơ chế và nguồn nhân lực tuyệt hảo, doanh nghiệp cũng sẽ rơi vào thất bại nhanh chóng. Việc bắt đầu bằng cách 'vẽ lại' sơ đồ tố chức như trường hợp kế trên chỉ là một cách tiếp cận 'phần ngọn' mà không nhìn thấy phần gốc, vốn là yếu tố quyết định.

Tái cấu trúc hay tái lập, phải được bắt đầu bằng việc 'tái lập chính mình' ở cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. Không có sự 'tái lập chính mình' ấy, người chủ doanh nghiệp không thể thay đổi được nhận thức và không thế có được quyết tâm 'xới' lên mọi ngóc ngách của doanh nghiệp đế tìm ra những loại 'bệnh tật' từng được che giấu dưới nhiều hình thức. Đa phần, những bệnh tật ấy có nguyên nhân sâu xa là từ người lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. Và việc 'chữa' được chúng hay không, phần lớn phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp hơn là người bác sĩ.

Điều kiện đủ hay có thể gọi là một biện pháp 'tái cấu trúc' quan trọng nhất là thay đổi tư duy trong quản lý. Trước hết và quan trọng nhất là sự thay đổi tư duy trong quản lý ở chủ doanh nghiệp, đó là: xoá bỏ ngay tư duy 'ông chủ- độc quyền trong quản lý” thay đổi tư duy trong quan hệ với người lao động; Thượng tôn pháp luật trong quản lý, kinh doanh; Giữ chữ tín trong kinh doanh, tôn trọng các cam kết. Tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm rất nhiều việc phải làm, trong đó, có những việc là hữu hình, có những việc là vô hình. Thay đối tư duy trong quản lý là 'tái cấu trúc' vô hình nhưng đó lại là nhân tố quyết định đối với sự thành công của toàn bộ chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.

 Xem thêm:
 Thuê ngoài nhân sự ... [23.03.2012 15:36]Các bài viết khác:
Tổng quan về tái cấu trúc doanh nghiệp [10.04.2012 14:21]CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh