Cho thuê chuyên viên
   Giám đốc tài chính
   Kiểm soát viên nội bộ
   Kế toán trưởng
   Chuyên viên ERP

Giám đốc tài chính

Dịch vụ cho thuê Giám Đốc Tài Chính (CFO)Dịch vụ cho thuê Giám Đốc Tài Chính (CFO)

DỊCH VỤ CHO THUÊ CFO Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm đưa ra ba quyết định chủ yếu: 1. Quyết định về chính sách đầu tư. 2. Quyết định về chính sách tài trợ . 3. ...CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO30.03.2012 15:58

BỬU BỐI 6Đ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP30.03.2012 15:56


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh